Croatian(HR)English (United Kingdom)
STATUT

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama /N.N. br. 88/2001./ skupština Udruge Hrvatsko društvo za istraživanje raka na svojoj osnivačkoj sjednici održanoj dana 2. mjeseca travnja, 2009. godine pod točkom 5 dnevnog reda, usvojila je ovaj Statut Hrvatskog društva za istraživanje raka.

 

S T A T U T

 

Hrvatskog društva za istraživanje raka


I. TEMELJNE ODREDNICE

Članak 1.


Ovim Statutom kao temeljnim aktom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja i djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, javnosti rada, o članstvu i članarini, pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova, o unutarnjem ustroju, tijelima društva, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva te trajanju mandata i odgovornosti članova, imovini i raspolaganju njome, kao i o  postupku s imovinom u slučaju prestanka rada društva

Članak 2.


Hrvatsko društvo za istraživanje raka (u daljnjem tekstu Društvo), udružuje znanstvene i stručne djelatnike koji se bave znanstvenim i stručnim radom na području medicine, biologije, biokemije i srodnih znanstvenih područja vezanih uz rak.

Članak 3.


Kod zastupanja svojih interesa, Društvo djeluje samostalno u odnosu na državne, gospodarske i političke činitelje.

 

Članak 4.


Udruga ima svoj znak. Pozadina znaka je obojana svjetlo plavo sa prijelazom prema bijeloj prema sredini znaka. U centru znaka nalaze se velika štampana slova HDIR u plavoj boji. Na gornjem i donjem rubu nalazi se hrvatski pleter u bijeloj boji.

Udruga posjeduje pečat. Pečat Udruge okruglog je oblika promjera 30 mm. Na pečatu se nalazi puni naziv Udruge i adresa sjedišta udruge. U središtu pečata nalaze se velika štampana slova HDIR.

 

II. NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE DJELOVANJA

Članak 5.


Društvo djeluje i radi pod nazivom: Hrvatsko društvo za istraživanje raka. Društvo djeluje kao ogranak Europskog Društva za istraživanje raka (European Association for Cancer Research, EACR), koje ima sjedište u Engleskoj (University of Nottingham).

Hrvatsko društvo za istraživanje raka ima i engleski naziv: Croatian Association for Cancer Research.

 

Članak 6.


Skraćeni naziv Društva je HDIR.

Skraćeni naziv na engleskom jeziku je: CACR.

Članak 7.


Sjedište Društva je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese Društva donosi Predsjedništvo Društva.

 

Članak 8.


Društvo djeluje na teritoriju Republike Hrvatske.

 

III. CILJEVI, DJELATNOST I NAČIN DJELOVANJA

Članak 9.


Ciljevi Društva su:

a)  poticanje znanstvenog i stručnog rada na području medicine, biologije, biokemije i srodnih znanstvenih područja vezanih uz rak
b)  povezivanje bazičnih i  kliničkih  aspekata istraživanja raka
c)  unapređivanje i poboljšavanje komunikacije među različitim grupama poticanjem multidisciplinarnih programa
d)  poticanje inicijativa za istraživačke programe od posebnog značaja za područje raka.

 

Članak 10.


Djelatnosti Društva su:

a)  unapređivanje povezivanja članova s  krovnom institucijom European Association for Cancer Research, EACR i njihovo uključivanje u međunarodnu znanstvenu mrežu za istraživanje raka
b)  organiziranje specijaliziranih znanstvenih i stručnih sastanaka, simpozija i kongresa iz domene istraživanja raka
c)  djelovanje na unapređenju i poboljšanju istraživačke i stručne djelatnosti
d)  priređivanje izložbi
e)  izdavanje znanstvenih i stručnih periodičkih i povremenih  publikacija, sukladno Zakonu
f)  održavanje tematskih predavanja i kolokvija
g)  pružanje podrške novim članovima u svezi sa djelatnostima Društva
h)  pružanje moralne potpore članovima Društva.

Članak 11.


Društvo će provoditi promidžbu o sebi i svojim ciljevima, zadacima i djelatnostima, putem javnih predavanja, pisama, osobnim kontaktima, publikacijama raznih vrsta te medijima i ostalim oblicima promidžbe.

 

IV. PRAVNI STATUS, ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ZASTUPANJE DRUŠTVA

Članak 12.


Društvo ima svojstvo pravne osobe.
Društvo odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.
Članovi Društva ne odgovaraju za obveze Društva.

Članak 13.


Hrvatsko društvo za istraživanje raka je Društvo u području biomedicinskih znanosti i upisuje se u Registar Udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.

Članak 14.


Društvo predstavlja i zastupa predsjednik. Predsjedništvo može odrediti i druge osobe za zastupanje Društva.

 

V. OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA

Članak 15.


Rad Društva je javan, a rad u Društvu dobrovoljan. Društvo obavještava o svom radu u biltenu Društva i putem web stranice Društva.

Članak 16.


Svaki član ima pravo na usmeni ili pismeni odgovor u svezi bilo kojeg pitanja iz djelokruga rada Društva.

 

VI. ČLANSTVO, PRAVA I OBVEZE TE STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA DRUŠTVA

 

Članak 17.


Članovi Društva mogu postati sve osobe koje se bave biomedicinskim i prirodnim znanostima, (npr. biokemijom, molekularnom biologijom i/ili drugim bioznanostima) u području istraživanja raka.

 

Članak 18.


Svi dosadašnji članovi EACR-a, koji djeluju i rade na teritoriju RH, te oni koji su se učlanili u EACR postaju automatizmom članovi Društva. Nove članove u Društvo prima Predsjedništvo na temelju njihove pismene prijave ili preporuke jednog člana Društva uz suglasnost novog člana. Članom Društva postaje se danom prijema na sjednici Predsjedništva.

Članak 19.


Prestaje se biti članom Društva, odnosno gubi se pravo na članstvo:
a)  ako član pismeno izjavi Predsjedništvu želju da prestane biti član Društva
b)  ako član ne plati propisanu članarinu za dvije protekle godine do 1. svibnja naredne godine
c)  ako se član ogriješi o svoje članske dužnosti ili se pokaže nedostojnim da bude član Društva. Odluku o isključenju donosi Predsjedništvo. Član ima pravo žalbe na prvoj narednoj sjednici skupštine, čija je odluka konačna.

Članak 20.


Skupština Društva proglašava za zaslužne članove osobe koje su se izvanrednim radovima istakle na području istraživanju raka, te osobe koje su pridonijele napretku Društva.

Članak 21.


Zaslužni članovi biraju se na prijedlog Predsjedništva ili na prijedlog najmanje jedne trećine članova Skupštine. Biranje zaslužnih članova treba biti na dnevnom redu skupštine.

Članak 22.


Prava članova su:
a)  dolaziti na sve sastanke i skupštine Društva, na njima raspravljati, iznositi prijedloge i glasovati
b)  birati i biti birani u Predsjedništvo, druga tijela Društva, komisije i delegacije
c)  sudjelovati u predavanjima Društva i sami predavati te sudjelovati i u drugim aktivnostima Društva
d)  služiti se svim povlasticama i pravima što ih Društvo dobiva za svoje članove
e)  predlagati izmjene i dopune Statuta i ostalih akata Društva.

Članak 23.


Članovi Društva dužni su:

a)  pridržavati se Statuta Društva, pravilnika te poslovnog i kućnog reda
b)  izvršavati odluke tijela Društva
c)  aktivno sudjelovati u radu na ostvarivanju zadataka Društva
d)  čuvati i braniti ugled i korist Društva
e)  čuvati imovinu Društva i savjesno ispunjavati svoje obveze prema Društvu
f)  plaćati članarinu.

Članak 24.


Svi članovi Društva plaćaju godišnje u ime članarine svotu koju određuje Skupština.

Studenti diplomskog i doktorskog studija mogu biti oslobođeni plaćanja članarine dok ne postanu znanstvenici.

Članak 25.


Tijela Društva su Predsjedništvo i Skupština.

Najviše tijelo Društva je Skupština i ona bira druga tijela Društva.

Članak 26.


Redovita godišnja Skupština sastaje se jednom godišnje. Saziva ju Predsjedništvo na vlastitu inicijativu posebnim pozivom svim članovima najmanje 14 dana prije održavanja. Predsjedništvo je dužno u pozivu najaviti dnevni red te pozivu priložiti sve potrebne materijale. Članovi mogu predložiti izmjene i dopune dnevnog reda pismenim putem najkasnije 5 dana prije održavanja Skupštine. Dopune dnevnog reda mogu se provesti i na samoj Skupštini ako prijedlog za dopunu podrži većina prisutnih.

Predsjedništvo je dužno sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje jedna trećina članova Skupštine. Ukoliko Predsjedništvo ne sazove sjednicu na njihov zahtjev, sazvat će je predlagatelji.

Članak 27.


Skupštinu čine svi članovi Društva.
Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je prisutna natpolovična većina članova. Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.
Glasovanje je javno ukoliko jedan od prisutnih članova ne zatraži tajno glasovanje.
Skupština bira predsjednika, Predsjedništvo, tajnika i rizničara većinom glasova. Oni se biraju na redovnoj ili izvanrednoj skupštini za razdoblje od četiri godine.

Članak 28.


Skupštinom predsjedava predsjednik Predsjedništva, odnosno u slučaju njegove odsutnosti dopredsjednik ili neki drugi član kojeg odredi Predsjedništvo ili sama Skupština.

Članak 29.


Na sjednici Skupštine obavljaju se sljedeći poslovi:

a)   bira se jedan zapisničar za vođenje zapisnika Skupštine
b)   biraju se dva ovjerovitelja zapisnika
c)   raspravlja se i odlučuje o podnesenom izvješću Predsjedništva o radu i stanju
d)   usvaja se završni račun Društva
f)   donosi se godišnji plan rada Društva, financijski plan te utvrđuje visina članarine za narednu godinu
g)   biraju se predsjednik, članovi Predsjedništva, tajnik i rizničar ako im je istekao mandat, ako su njihova mjesta ispražnjena ili ako Skupština cijelom Predsjedništvu, odnosno pojedinim njihovim članovima izrazi nepovjerenje većinom glasova prisutnih članova
h)   biraju se i imenuju po potrebi članovi komisija, odbora i delegacija sa specijalnim zadaćama
i)   donosi se Statut, njegove izmjene i dopune te utvrđuju ili mijenjaju ostali opći akti Društva
j)   rješavaju se žalbe protiv odluka Predsjedništva i drugih tijela Društva.

Članak 30.


Izvješća podnesena Skupštini o radu i stanju Društva, kao i zaključci Skupštine objavljuju se na web stranici Društva kako bi postali dostupni svom članstvu i široj javnosti.

Članak 31.


Predsjedništvo Društva čine predsjednik, dopredsjednik, tajnik, rizničar i pet članova Društva. Predsjednik Društva je i predsjednik Predsjedništva.
Predsjedništvo je kolegijalno izvršno tijelo Skupštine Društva i ima zadaću da:
a)   podmiruje sve potrebe Društva prema planu i programu rada usvojenom na Skupštini
b)   prema Statutu i drugim općim aktima Društva upravlja poslovima i imovinom Društva
c)   brine se za prihode Društva
d)   sklapa ugovore u ime Društva
e)   saziva Skupštinu i predlaže njen dnevni red
f)   za Skupštinu priprema prijedloge i izvješća o svom radu i stanju u Društvu
g)   izrađuje prijedlog završnog računa Društva i predlaže ga Skupštini na usvajanje
h)   izrađuje prijedloge izmjena i dopuna Statuta i drugih općih akata Društva
i)   koordinira suradnju  s krovnom organizacijom u inozemstvu
j)   po potrebi formira komisije s određenim zadacima.

Članak 32.


Predsjedništvo se sastaje po potrebi. Radom Predsjedništva rukovodi predsjednik Društva, ili, u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, dopredsjednik ili drugi član kojeg Predsjedništvo odredi. Predsjedništvo donosi zaključke natpolovičnom većinom glasova svih članova. Zaključci su pravovaljani ako je na sjednici Predsjedništva nazočna najmanje polovina njegovih članova. Za svoj rad Predsjednik i članovi Predsjedništva osobno i kolektivno odgovaraju Skupštini Društva.

Članak 33.


Tajnik obavlja stručno administrativne poslove te vodi Popis članova.
Rizničar obavlja blagajničke poslove.
Dopredsjednik zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.

Članak 34.


Sve pismene dokumente i dopise Društva potpisuje predsjednik ili osoba koju predsjednik odredi. Novčane dokumente imaju pravo potpisivati predsjednik, tajnik i rizničar. Svi dopisi Društva trebaju nositi okrugli pečat Društva i biti evidentirani u urudžbenom zapisniku.

Članak 35.


Za obavljanje konkretnih zadataka i rješavanje pojedinih pitanja iz djelatnosti Društva Predsjedništvo može osnivati povremene i trajne komisije i odbore. Odlukom o osnivanju utvrđuje se sastav i djelokrug rada komisije ili odbora.

Članak 36.


Društvo putem web-stranica obavještava svoje članove o znanstvenim i stručnim skupovima, predavanjima i ostalim aktivnostima. Urednika informacija imenuje Predsjedništvo. Informacije putem tiskovina regulirat će se posebnim aktom. Sva izdavačka djelatnost obavlja se u skladu sa Zakonom o izdavačkoj djelatnosti.

Članak 37.


Funkcije članova Predsjedništva, kao i ostalih odbora, počasne su. Naknadu ili nagradu mogu članovi tih odbora dobiti samo za posebne stručne radove i tehničke poslove čije izvođenje i honoriranje odobri Predsjedništvo, ili pak za naknadu svota izdanih u dogovoru s Predsjedništvom, a u korist Društva.

 

VII. IMOVINA DRUŠTVA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE

 

Članak 38.


Imovinu Društva čine:
a)  nepokretne i pokretne stvari
b)  novčana sredstva
c)  imovinska prava.

Članak 39.


Za svoju djelatnost Društvo ostvaruje sredstva:
a) ubiranjem članarine
b) potporom resornog Ministarstva
c) od prihoda organizacija kongresa, simpozija, seminara i sl.
d) od drugih društava
e) iz drugih izvora (pokloni, prilozi, ostavštine, dotacije i sl.).

Članak 40.


Materijalna sredstva su financijska sredstva i druga imovina s kojom Društvo raspolaže. Dokumentacija o poslovanju vodi se prema propisima koji važe za Udruge.

Članak 41.


Financijska godina Društva započinje 1. siječnja svake godine. Predsjedništvo je dužno za svaku nastupajuću godinu sastaviti plan i predložiti ga Skupštini na odobrenje. U financijskom planu Društva moraju se utvrditi svote koje se mogu trošiti na administraciju, tiskanje publikacija, za podmirenje putnih troškova, za goste i sl. Predsjedništvo odobrava izdatke predviđene u planu.

Članak 42.


Krajem godine Predsjedništvo izrađuje završno financijsko izvješće. Završno izvješće postaje punovaljano tek kad ga pregleda i usvoji Savjet Društva. Završni račun se usvaja na prvoj narednoj redovitoj skupštini. Predsjedništvo vodi i inventar pokretne imovine Društva. Vrijednost pokretne i nepokretne imovine se unosi u godišnji financijsko izvješće Društva.

Članak 43.


Cjelokupna imovina Društva ostaje nedjeljiva cjelina dok Društvo postoji. Ako se Društvo iz bilo kojeg razloga ukine ili prestane djelovati predaju se novčana sredstva, kao i sva pokretna i nepokretna imovina Društva, na čuvanje i upravljanje Institutu Ruđer Bošković. Ako se u roku od godine dana osnuje novo Društvo s istom svrhom, predat će se ta imovina novom Društvu. Ne osnuje li se takvo Društvo po isteku jedne godine imovina društva će se donirati Ligi za borbu protiv raka Hrvatske koja će moći slobodno raspolagati tom imovinom.

 

VIII. SURADNJA S DRUGIM ORGANIZACIJAMA

 

Članak 44.


Društvo može biti član drugih znanstvenih društava i udruženja u zemlji i inozemstvu.

 

IX. PRESTANAK DRUŠTVA

 

Članak 45.


Društvo se osniva, radi i djeluje na neodređeno vrijeme.

 

Članak 46.


Društvo prestaje s radom:

-  odlukom Skupštine o prestanku rada Društva koja se donosi tajnim glasovanjem dvotrećinskom većinom glasova svih članova na Skupštini koja se u tu svrhu posebno saziva.

-  temeljem i po postupku utvrđenim zakonom.

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 47.


Ovaj Statut (usklađen sa Zakonom o udrugama) stupa na snagu kad ga usvoji Skupština Društva.

 

Članak 48.


Izmjene i dopune Statuta donosi Skupština Društva na način na koji se donosi i Statut. Prijedlog za izmjene i dopune mogu dati članovi ili Predsjedništvo Društva, a prijedlozi se utvrđuju javnom raspravom u trajanju od najmanje 15 dana.

 

 

 

U Zagrebu, 02.04.2009.                                                                                             Predsjednica HDIR-a:
dr.sc. Sonja Levanat