Croatian(HR)English (United Kingdom)
STATUTE

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) Skupština udruge Hrvatsko društvo za istraživanje raka, na sjednici održanoj dana 25. rujna 2015. godine, usvojila je

 

S T A T U T

Hrvatskog društva za istraživanje raka

 

I. TEMELJNE ODREDNICE

 

Članak 1.

 

Statut kao temeljni akt Hrvatskog društva za istraživanje raka (u daljnjem tekstu Društvo) sadrži odredbe o :

a) nazivu i sjedištu Društva,
b) zastupanju,
c) izgledu pečata,
d) području djelovanja,
e) ciljevima Društva i djelatnostima,
f) ostvarivanju javnosti rada,
g) o članstvu i članarini, pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova
h) o unutarnjem ustroju,
i) tijelima Društva, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata i odgovornosti članova,
j) imovini i raspolaganju njome,
k) načinu stjecanja imovine,
l) suradnji s drugim organizacijama,
m) izboru i opozivu likvidatora Društva,
n) prestanku postojanja Društva,
o) postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Društva,
p) načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva,

r) prijelaznim završnim odredbama.

 

Članak 2.

 

Hrvatsko društvo za istraživanje raka udružuje znanstvene i stručne djelatnike koji se bave znanstvenim i stručnim radom na području medicine, biologije, biokemije i srodnih znanstvenih područja vezanih uz rak.

 

Članak 3.

 

Kod zastupanja svojih interesa, Društvo djeluje samostalno u odnosu na državne, gospodarske i političke činitelje.

 

II. NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE DJELOVANJA

 

Članak 4.

 

Naziv Društva na hrvatskom jeziku glasi: Hrvatsko društvo za istraživanje raka.

Naziv Društva na engleskom jeziku glasi: Croatian Association for Cancer Research.

 

Članak 5.

 

Skraćeni naziv Društva je: HDIR.

Skraćeni naziv na engleskom jeziku je: CACR.

 

Članak 6.

 

Društvo ima pečat okruglog oblika promjera 3 cm. Uz rub pečata ispisan je tekst: Hrvatsko društvo za istraživanje raka, Bijenička 54, 10002 Zagreb, a u središtu pečata ispisano je velikim tiskanim slovima: HDIR.

Društvo ima svoj znak. Pozadina znaka je obojana svjetlo plavo s prijelazom prema bijeloj prema sredini znaka. U centru znaka nalaze se velika tiskana slova HDIR u plavoj boji. Na gornjem i donjem rubu nalazi se hrvatski pleter u bijeloj boji.

 

Članak 7.

 

Društvo djeluje i radi na teritoriju Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese Društva donosi Izvršni odbor Društva.

 

III. CILJEVI, DJELATNOST I PODRUČJA DJELOVANJA

 

Članak 8.

 

Ciljevi Društva su:

a) poticanje znanstvenog i stručnog rada na području medicine, biologije, biokemije i srodnih znanstvenih područja vezanih uz rak,
b) povezivanje bazičnih i kliničkih aspekata istraživanja raka,
c) unapređivanje i poboljšavanje komunikacije među različitim grupama poticanjem multidisciplinarnih programa,
d) poticanje inicijativa za istraživačke programe od posebnog značaja za područje raka,
e) sudjelovanje i poticanje inicijativa od šireg društvenog značaja vezanih uz rak.

 

Članak 9.

 

Djelatnosti Društva su:

 

a) unapređivanje povezivanja članova s krovnom institucijom European Association for Cancer Research (EACR), koje ima sjedište u Engleskoj (University of Nottingham), te uključivanje u međunarodnu znanstvenu mrežu za istraživanje raka,
b) organiziranje specijaliziranih znanstvenih i stručnih sastanaka, simpozija i kongresa iz domene istraživanja raka,
c) djelovanje na unapređenju i poboljšanju istraživačke i stručne djelatnosti,
d) priređivanje izložbi,
e) izdavanje znanstvenih i stručnih periodičkih i povremenih publikacija, sukladno zakonu,
f) održavanje tematskih predavanja i kolokvija,
g) pružanje podrške novim članovima u svezi sa djelatnostima Društva,
h) pružanje moralne potpore članovima Društva,
i) podržavanje inicijativa od općeg društvenog značaja a u okvirima djelatnosti Društva,
j) stvaranje i održavanje službenih i kolegijalnih veza sa sličnim udrugama i organizacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Članak 10.

 

Društvo sukladno svojim ciljevima djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja, znanost, stručni rad i istraživanje u području biomedicine i zdravstva.

 

Članak 11.

 

Društvo provodi promidžbu o sebi i svojim ciljevima, zadacima i djelatnostima, putem javnih predavanja, pisama, osobnim kontaktima, svoje internetske stranice, publikacijama raznih vrsta te medijima i ostalim oblicima promidžbe.

 

IV. PRAVNI STATUS, ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ZASTUPANJE DRUŠTVA

 

Članak 12.

 

Društvo ima svojstvo pravne osobe.

Društvo odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

Članovi Društva ne odgovaraju za obveze Društva.

 

Članak 13.

 

Hrvatsko društvo za istraživanje raka je udruga u području biomedicinskih znanosti i upisuje se u Registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.

 

Članak 14.

 

Društvo predstavlja i zastupa Predsjednik. U slučaju spriječenosti Predsjednika Društvo zastupa Dopredsjednik. Izvršni odbor može odrediti i druge osobe za predstavljanje i zastupanje Društva.

 

V. OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA

 

Članak 15.

 

Rad Društva je javan, a rad u Društvu dobrovoljan. Društvo obavještava o svom radu na internetskoj stranici Društva (http://www.hdir.hr/) i putem elektroničke pošte.

 

Članak 16.

 

Svaki član ima pravo na usmeni ili pismeni odgovor u svezi bilo kojeg pitanja iz djelokruga rada Društva.

 

VI. ČLANSTVO, PRAVA I OBVEZE TE STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA DRUŠTVA

 

Članak 17.

 

Članovi Društva mogu postati sve osobe koje se bave biomedicinskim i prirodnim znanostima, (npr. biokemijom, molekularnom biologijom i/ili drugim bioznanostima) u području istraživanja raka. Popis članova Društva vodi se elektronički te u tiskanom obliku i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu i prezimenu, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, adresi zaposlenja ili stanovanja i e-pošte, datumu pristupanja Društvu te datumu prestanka članstva u Društvu.

Popis članova dostupan je na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Svi članovi Društva, koji djeluju i rade na teritoriju RH, postaju i članovi EACR-a.

 

Članak 18.

 

Nove članove u Društvo prima Izvršni odbor na temelju njihove pismene prijave ili preporuke jednog člana Društva uz suglasnost novog člana. Članom Društva postaje se danom prijema na sjednici Izvršnog odbora.

 

Članak 19.

 

Prestaje se biti članom Društva, odnosno gubi se pravo na članstvo:

a) ako član pisanim putem izjavi Izvršnom odboru želju da prestaje biti član Društva,
b) ako član ne plati propisanu članarinu za dvije protekle godine do 1. svibnja sljedeće godine,
c) ako se član ogriješi o svoje članske dužnosti ili se pokaže nedostojnim da bude član Društva.

 

O krivici sudi Sud časti Društva. Član ima pravo žalbe koju podnosi na prvoj slijedećoj redovitoj sjednici Skupštine. Odluka Skupštine Društva je konačna.

 

Članak 20.

 

Stegovni postupak mogu pokrenuti Predsjednik, Izvršni odbor ili Nadzorni odbor Društva.

 

Članak 21.

 

Društvo proglašava zaslužnim članovima osobe koje su se pridonjele napretku djelovanja Društva. Zaslužni članovi biraju se na redovitim ili izvanrednim skupštinama i to na prijedlog Izvršnog odbora ili na prijedlog najmanje jedne trećine članova.

 

Članak 22.

 

Prava članova su:

a) dolaziti na sve sastanke i skupštine Društva, na njima raspravljati, iznositi prijedloge i glasovati,
b) birati i biti birani u Izvršni odbor, druga tijela Društva, druge odbore i delegacije,
c) sudjelovati u svim aktivnostima Društva,
d) služiti se svim povlasticama i pravima što ih Društvo dobiva za svoje članove,
e) predlagati izmjene i dopune Statuta i ostalih akata Društva.

 

Članak 23.

 

Članovi Društva dužni su:

a) pridržavati se Statuta Društva, pravilnika te poslovnog i kućnog reda,
b) izvršavati odluke tijela Društva,
c) aktivno raditi na ostvarivanju zadataka Društva,
d) čuvati i braniti ugled i korist Društva,
e) čuvati imovinu Društva i savjesno ispunjavati svoje obveze prema Društvu,
f) plaćati članarinu.

 

Članak 24.

 

Svi članovi Društva plaćaju godišnje u ime članarine svotu koju određuje Skupština.

Studenti svih razina studija mogu biti oslobođeni plaćanja članarine dok ne steknu titulu doktora znansoti.

Umirovljenici su oslobođeni plaćanja članarine.

 

VII. UNUTARNJI USTROJ

 

Članak 25.

 

Društvo je jedinstveno tijelo, ali može imati podružnice (teritorijalne sekcije) ako za to ima dovoljan broj zainteresiranih članova izvan sjedišta Društva ili može samo osnivati sekcije. Podružnice su ustrojstveni oblici Društva te nisu pravne osobe. Odluku o osnivanju podružnica ili sekcija donosi Skupština Društva. Na čelu podružnice ili sekcije je voditelj kojeg biraju članovi podružnice ili sekcije na svom godišnjem sastanku.

 

VIII. TIJELA DRUŠTVA

 

Članak 26.

 

Tijela upravljanja Društva su Skupština, Izvršni odbor i Nadzorni odbor

 

Članak 27.

 

Najviše tijelo Društva je Skupština i ona bira druga tijela Društva.

 

Članak 28.

 

Skupština Društva:

a) usvaja Statut i njegove izmjene i dopune,
b) bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika, tajnika ili rizničara,
c) bira i razrješava Izvršni odbor i Nadzorni odbor Društva,
d) odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
e) usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
f) usvaja godišnje financijsko izvješće,
g) odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Društva,
h) donosi odluku o promjenama Statuta
i) odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Društva.

 

Skupština se sastaje najmanje jednom godišnje. Saziva ju Izvršni odbor posebnim pozivom svim članovima najmanje 10 dana prije održavanja. Izvršni odbor je dužan u pozivu najaviti dnevni red te pozivu priložiti sve potrebne materijale. Članovi mogu predložiti izmjene i dopune dnevnog reda pismenim putem najkasnije 5 dana prije održavanja Skupštine. Dopune dnevnog reda mogu se provesti i na samoj Skupštini ako prijedlog za dopunu podrži većina prisutnih.

U slučaju isteka mandata tijelima Društva, Skupštinu može sazvati osoba ovlaštena za zastupanje Društva koja je posljednja bila upisana kao osoba ovlaštena za zastupanje u Registru udruga.

 

Članak 29.

 

Osim redovne skupštine mogu se prema potrebi održavati i izvanredne skupštine. Izvanrednu skupštinu saziva Izvršni odbor na vlastitu inicijativu, na zahtjev Nadzornog odbora ili na pisani prijedlog najmanje jedne trećine članova Društva. Izvršni odbor mora u pozivu najaviti dnevni red izvanredne skupštine. U dnevni red mogu ući samo ona pitanja zbog kojih je izvanredna skupština sazvana.

 

Članak 30.

 

Skupštinu čine svi članovi Društva. Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova. Glasovanje je javno ukoliko jedan od prisutnih članova ne zatraži tajno glasovanje.

 

Članak 31.

 

Skupštinom predsjedava Predsjednik Društva, odnosno u slučaju njegove odsutnosti Dopredsjednik ili neki drugi član kojeg odredi Izvršni odbor ili sama Skupština.

 

Članak 32.

 

Redovna Skupština donosi zaključke samo o prijedlozima i žalbama podnesenim Izvršnom odboru najmanje pet dana prije održavanja Skupštine.

 

Članak 33.

 

Biranje predstavnika u tijelima Društva obavlja se na redovitim ili izvanrednim skupštinama. Biranje se obavlja prema predloženim listama. Liste se mogu predložiti i unaprijed pisanim putem. Ako nitko od prisutnih članova ne zahtijeva tajno glasovanje, glasovanje po predloženim listama može biti javno. Izabranom se smatra ona lista koja je dobila većinu glasova. Po obavljenom izboru predsjedavajući skupštine priopćava imena novoizabranih predstavnika u tijelima Društva te im odmah zatim predaje dužnosti.

 

Članak 34.

 

Izvješća podnesena Skupštini o radu i stanju Društva, kao i zaključci Skupštine objavljuju se na internetskoj stranici Društva kako bi postali dostupni svom članstvu i široj javnosti. Objavljivanje ovih materijala zadaća je Izvršnog odbora.

 

Članak 35.

 

Izvršni odbor je kolegijalno izvršno tijelo Skupštine Društva i ima zadaću da:

a) podmiruje sve potrebe Društva prema planu i programu rada usvojenom na Skupštini,
b) prema Statutu i drugim općim aktima Društva upravlja poslovima i imovinom Društva,
c) brine se za prihode Društva,
d) sklapa ugovore u ime Društva,
e) saziva Skupštinu i predlaže njen dnevni red,
f) za Skupštinu priprema prijedloge i izvješća o svom radu i stanju u Društvu,
g) izrađuje prijedlog financijskog plana Društva i predlaže ga Skupštini na usvajanje,
h) izrađuje prijedloge izmjena i dopuna Statuta i drugih općih akata Društva,
i) koordinira suradnju s krovnom organizacijom u inozemstvu,
j) po potrebi formira komisije s određenim zadacima,
k) vodi popis članova Društva.

 

Članak 36.

 

Izvršni odbor Društva čine Predsjednik, Dopredsjednik, Tajnik, Rizničar i pet članova Društva. Predsjednik Društva je i predsjedavajući Izvršnog odbora. Svi članovi Izvršnog odbora biraju se na redovnoj ili izvanrednoj skupštini za razdoblje od četiri godine, koliko im traje mandat, s pravom reizbora.

Ako neki član istupi iz Izvršnog odbora prije isteka mandata, to mjesto ostaje ispražnjeno do redovite ili izvanredne skupštine. Isto vrijedi i za člana koji je odsutan dulje od šest mjeseci. Ako ostane ispražnjeno više od polovice mjesta članova, Izvršni odbor je dužan sazvati izvanrednu skupštinu na kojoj treba birati Izvršni odbor na novi mandat.

 

Članak 37.

 

Izvršni odbor se sastaje po potrebi. Radom izvršnog odbora rukovodi Predsjednik Društva, ili, u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, dopredsjednik ili drugi član kojeg Izvršni odbor odredi. Izvršni odbor donosi zaključke natpolovičnom većinom glasova svih članova. Za svoj rad Predsjednik i članovi Predsjedništva osobno i kolektivno odgovaraju Skupštini Društva.

 

Članak 38.

 

Osoba ovlaštena za zastupanje je Predsjednik koji:

a) odgovara za zakonitost rada Društva,
b) vodi poslove sukladno odlukama Skupštine,
c) odgovara za podnošenje godišnjeg financijskog izvješća i plana Skupštini,
d) dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
e) sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime Društva,
f) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Društva.

 

Članak 39.

 

Sve pisane dokumente i dopise Društva potpisuje Predsjednik, Dopredsjednik ili Tajnik. Novčane dokumente imaju pravo potpisivati Predsjednik, Tajnik ili Rizničar.

 

Članak 40.

 

Za obavljanje konkretnih zadataka i rješavanje pojedinih pitanja iz djelatnosti Društva Izvršni odbor može osnivati povremene i trajne odbore i povjerenstva. Odlukom o osnivanju utvrđuje se sastav i djelokrug njihovog rada.

 

Članak 41.

 

Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Skupštine. Nadzorni odbor provodi nadzor nad financijskim i materijalnim poslovanjem Društva.

Posebno kontrolira:

a) provode li se odluke Skupštine,
b) upravlja li se Društvom i njezinom imovinom prema odredbama Statuta,
c) obavlja li se financijsko poslovanje uredno i propisno,
d) kreće li se poslovanje Društva u granicama plana,
e) jesu li zaključni računi, godišnja bilanca, knjiga inventara i ostale imovine pravovaljani i istiniti.

 

Članak 42.

 

Nadzorni odbor Društva sastoji se od tri člana. Bira ih Skupština i to na četiri godine s pravom reizbora. Od izabranih članova Nadzorni odbor bira svog predsjedavajućeg. O svom radu Nadzorni odbor podnosi izvješće Skupštini. Nadzorni odbor donosi zaključke većinom glasova svojih članova.

 

Članak 43.

 

Sud časti sastoji se od tri člana, a rješava moralna i etička pitanja, pitanja kršenja članskih dužnosti te sporove/sukob interesa među članovima Društva. Sud časti donosi odluke jednoglasno. Izvršni odbor pokreće postupak na temelju pisanog traženja više članova ili oštećene osobe. Sud časti izvješćuje Izvršni odbor o razvoju i toku postupka koji se vodi, a po okončanom postupku i redovitu Skupštinu Društva.

Sud časti rješavajući o sporu/sukobu interesa na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Članovi se mogu žaliti na odluke Suda časti Skupštini Društva. Odluka Skupštine je konačna.

 

Članak 44.

 

Društvo putem internetske stranice i elektronske pošte obavještava svoje članove o znanstvenim i stručnim skupovima, predavanjima i ostalim aktivnostima. Urednika internetske stranice imenuje Izvršni odbor.

 

Članak 45.

 

Funkcije članova Izvršnog odbora, kao i ostalih tijela i odbora Društva su počasne. Naknadu ili nagradu mogu članovi tih odbora dobiti samo za posebne stručne radove i tehničke poslove, a na osnovu odobrenja Izvršnog odbora.

 

IX. IMOVINA DRUŠTVA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE

 

Članak 46.

 

Imovinu Društva čine novčana sredstva stečena uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem djelatnosti, dotacijama iz državnog proračuna te fondova, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa Zakonom, pokretne i nepokretne stvari, kao i druga imovinska prava.

Društvo može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih ovim statutom.

 

Članak 47.

 

Društvo obavlja financijsko poslovanje prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija u Republici Hrvatskoj.

 

Članak 48.

 

Financijska godina Društva započinje 1. siječnja svake godine. Izvršni odbor je dužan za svaku nastupajuću godinu sastaviti plan financijskog poslovanja i predložiti ga Skupštini na odobrenje. U planu se moraju utvrditi prihodi i rashodi s detaljnim svotama koje se mogu trošiti na administraciju, organizaciju skupova i sastanaka, tiskanje publikacija, za podmirenje putnih troškova, troškove boravka za goste predavače i sl.

 

Članak 49.

 

Izvršni odbor odobrava izdatke predviđene planom financijskog poslovanja. Za izdatke koji nisu predviđeni u planu potrebno je odobrenje Nadzornog odbora.

 

X. SURADNJA S DRUGIM UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA

 

Članak 50.

 

Društvo može biti član drugih znanstvenih društava i udruženja u zemlji i inozemstvu.

 

Članak 51.

 

Odluku o udruživanje u saveze udruga, zajednice, mreže i međunarodne udruge donosi Skupština.

 

XI. PRESTANAK POSLOVANJA

 

Članak 52.

 

Društvo prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Prestanak postojanja Društva može predložiti i najmanje dvije trećine svih članova Društva. O prijedlogu za prestanak postojanja odlučuje Skupština na posebnom zasjedanju sazvanom u tu svrhu.


Članak 53.

 

U slučaju prestanka postojanja Društva ostatak financijskih sredstava iz javnih izvora Društvo će vratiti u proračun iz kojega su financijska sredstva dodijeljena.

U slučaju prestanka postojanja Društva, imovina se nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog postupka i drugih postupaka, predaje se Institutu Ruđer Bošković.

 

Članak 54.

 

Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Društva do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz Registra udruga.

Likvidatora Društva imenuje i opoziva Skupština iz redova svojih članova.

Likvidator nema mandat, a po potrebi, Skupština ga razrješuje s dužnosti.

 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 55.

 

Statut Društva donosi Skupština većinom glasova prisutnih članova nakon provedene rasprave.

 

Članak 56.

 

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština. Tumačenje drugih akata Društva daje Predsjednik.

 

Članak 57.

 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Hrvatskog društva istraživanje raka od 2. travnja 2009. godine.

 

Članak 58.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

 

U Zagrebu, 25. rujna 2015. godine.

 

Predsjednica HDIR-a:

Prof. dr. sc. Sonja Levanat